Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

7470 d2ec 500
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
   
September 22, 1994
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
4015 87e1 500
Reposted fromyikes yikes viaalicemeow alicemeow
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio

September 15 2017

Inside every person you know, there’s a person you don’t.
— thw
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadivi divi

September 13 2017

Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
8291 318f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 12 2017

6445 5ed8 500
Reposted fromdivi divi

September 11 2017

6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viasouxie souxie
Reposted fromjasminum jasminum viakeeplooking keeplooking
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaparrtyzant parrtyzant

September 09 2017

0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
1021 ba84
Reposted fromAmericanlover Americanlover
0052 0ec9
Reposted fromplush-anon plush-anon vialexxie lexxie

September 05 2017

Nigdy nie mówiła za dużo, drażnili ją ludzie, którzy nie przestawali gadać. Jakby bali się, że jeśli na chwilę zamilkną, zostanie im odcięty dopływ tlenu, a inni ludzie o nich zapomną. Tak jakby istniało się tylko poprzez słowa.
— Mikołaj Łoziński "Reisefieber"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl