Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
7472 6b73
2549 c5d7
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaPicki91 Picki91
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatake-care take-care

February 14 2019

8296 22e8
Reposted fromsunlight sunlight vialiliowadusza liliowadusza

February 12 2019


Reposted from4777727772 4777727772

February 07 2019

February 06 2019

7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viatobecontinued tobecontinued
4049 18c1
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapeasorela peasorela
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix

February 05 2019

7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viamefir mefir
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viacolorfulsurprise colorfulsurprise
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacytrusowa cytrusowa
Reposted fromjasminum jasminum vialiliowadusza liliowadusza
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialiliowadusza liliowadusza
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie vialinasakuraaizu linasakuraaizu

November 08 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl