Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

September 13 2019

Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viabeltane beltane
2000 888f 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl

September 10 2019

1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaplugss plugss
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viaplugss plugss
5634 3c7f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindisputabel indisputabel

July 09 2019

7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapimpmyheart pimpmyheart
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasouxie souxie
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir

July 08 2019

Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

June 28 2019

5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaslodziak slodziak
7228 7cbc 500
Reposted fromslodziak slodziak

June 24 2019

6482 809e 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern vianeons neons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl