Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapimpmyheart pimpmyheart
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasouxie souxie
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir

July 08 2019

Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

June 28 2019

5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaslodziak slodziak
7228 7cbc 500
Reposted fromslodziak slodziak

June 24 2019

6482 809e 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern vianeons neons
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakerosine kerosine
2620 c350
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
8398 d3b3
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialeksandra leksandra

June 21 2019

Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 vianyaako nyaako
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viasummerstar summerstar

May 26 2019

Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
6528 c408 500
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako

May 14 2019

5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl